Mer info

Opimco erbjuder tjänster inom två områden – Operativ effektivitet och Operativ risk.

Operativ effektivitet

God hantering av företagets operativa effektivitet innebär att man utför liknande aktiviteter bättre eller snabbare än konkurrenter. Men operativ effektivitet är inte samma som strategi. Ett problem med arbete med operativ effektivitet är att man ofta inte tar tillräcklig hänsyn till företagets strategiska inriktning och till det kundupplevda värdet. Operativ effektivitet definieras ofta som: ”En organisations förmåga att, utifrån strategisk inriktning, utföra dess planer och nå mål, och samtidigt hålla en sund balans mellan kostnad och produktivitet, genom att fortlöpande förbättra funktioners prestation i flöde/processer”. Eller – hur effektivt man utnyttjar den struktur som verksamheten har.

Opimco’s erfarenhet är att många potentiellt nyttiga verksamhetsförbättringar finns som goda idéer hos dina medarbetare. Utmaningarna att både nå uppsatta mål och få ut förväntade effekter i verksamheten är underskattade vad gäller tid, strukturstöd och kommunikation.

Operativa förbättringar ser Opimco som en kraftfull möjliggörare för att skapa en mer lärande organisation med ökat fokus på kundnytta, smidigare och smartare värdeflöde och för att snabbare få ut effekter.

Det handlar mindre om perfekt strategi, metod eller teknik, utan mer om god hantering av människor, förväntningar, värdeflöde och kommunikation, samt inte minst en kultur som ger medarbetarna rätt incitament och självförtroende att våga agera och förändra – att ”lära sig att lära”.

Frågeställningar som Opimco har erfarenhet av är viktiga att ta ställning till i detta sammanhang är:

 • Ansluter sig organisationen till behovet av förbättring?
 • Har vi identifierat företagets övergripande mätbara mål, som kan få organisationen att samla sig kring förbättringen?
 • Är övergripande målen nedbrytbara till organisationens alla verksamhetsnivåer, och har vi förmågan och strukturen att göra det?
 • Har vi rätt förutsättningar framme för en företagskultur som ger medarbetarna forum, roller, arbetssätt, incitament och självförtroende att våga agera och förändra?
 • Har våra medarbetare tillräcklig problemlösningsförmåga att översätta de övergripande målen till relevanta mål för deras arbete och att sedan uppnå dem för att få ut effekten?
 • Har vi förmåga, process och struktur att identifiera problem, synkronisera, utföra, utvärdera och återkoppla beslutade förbättringsåtgärder?

Operativ risk

God hantering av företagets risk innebär att man utför aktiviteter för intern styrning och kontroll, som är en process etablerad av företagets styrelse, ledning och annan personal, utformad för att ge rimlig försäkran om att målen uppfylls inom följande områden: 1) Effektivitet och produktivitet i verksamheten, 2) Tillförlitlig finansiell rapportering, 3) Efterlevnad av tillämpliga lagar och regler. Operativ risk definieras ofta som: ”Risken för förluster till följd av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser. Definitionen inkluderar legal risk”. Eller – hur effektivt man avväger den struktur som verksamheten har.

Stora värden hanteras och är investerade i verksamhetens kritiska processer. Brister i operativ riskhantering, styrning och kontroll kan leda till stora marknads-, förtroende, informations- eller kapitalförluster.

Behovet att möta grundläggande interna och externa krav på bl.a. nödvändig ledningsförmåga, kapacitet, kvalitet, flexibilitet och uthållighet i verksamhetens flöden och processer förstärks.

Frågeställningar som Opimco har erfarenhet av är viktiga att ta ställning till i detta sammanhang är:

 • Vet vi vilken operativ riskstatus våra affärskritiska processer har idag?
 • Möter vi krav på transparens mellan strategiska mål, verksamhetsmål, rapportering och compliance, kopplat till riskhantering och vår aktuella struktur?
 • Är vår operativa risk integrerad och i balans med företagets övergripande riskbaserade verksamhetsstyrning och aktuella risktolerans?
 • Är operativ risk en naturligt integrerad process i företagets utvecklingsarbete av t.ex. nya erbjudanden eller IT-stöd?
 • Har vi struktur och ledningssystem för att identifiera och förbereda alternativa flöden och kapaciteter vid t.ex. anpassning av organisation eller ny produkt?
 • Är vår operativa riskhantering så effektiv att vi, utan onödiga imageförluster, ska kunna fortsätta verksamheten och återställa till normalt värdeflöde?

Erfarenheter

Operativ effektivitet och operativ riskhantering är strategiskt viktiga – och kommunicerande kärl – för företag och organisationer för att flexibelt anpassa kapacitet och uthålligt driva verksamheten och möta nuvarande och framtida kunders behov på ett värdeskapande sätt, oavsett var i de affärskritiska processerna och inom vilket affärsområde.

Erfarenhetsmässigt finns två verksamhetskritiska utmaningar som Opimco vill lyfta fram med följande förenklade beskrivning. Det ena är att verksamhetens operativa riskhantering uppdateras, men på ”gamla” flöden och processer – ”verksamheten utgår från felaktig ritning”. Eller att verksamhetens flöde och processer uppdateras, men med ”gammal” operativ riskhantering – ”verksamheten håller inte för påfrestning”.

Det andra är att; ”mål – risk = uppnådda mål och förväntad effekt”.

Opimco har erfarenhet och strukturstöd för att stödja och hjälpa företag och organisationer med riktade och väl avgränsade förbättringsåtgärder inom Operativ effektivitet och Operativ risk – under hela processen från kartläggning till drift/förvaltning.

Opimco har passion för dessa frågor och har lång erfarenhet av att facilitera, inspirera och motivera medarbetare att utvecklas och förbättra sin verksamhet. Men också att genomföra, såväl självständigt som i samarbete med andra, med starkt driv och fokus på att få ut förväntade effekter i verksamheten.

Opimco utgår alltid från kundens aktuella situation – människor, värderingar, förväntningar, värdeflöden, målsättningar, kommunikation, arbetssätt och arbetsbelastning i verksamheten.

Arbetet drivs som ett gemensamt förbättringsarbete som bygger på erfarenhet, analys och kundanpassade komponenter från Lean filosofi, för ökad kundfokusering, kvalitetssäkring och processoptimering inkl. IT-stöd, samt tydligare mål- och effektstyrning, t.ex:

 • Kvalitetsökning, kostnads- och tidsbesparing, intäktsförbättring.
 • Verksamhetens kritiska processer och mål.
 • Interna och externa krav på riskhantering, styrning och kontroll.
 • Eliminering av icke värdeskapande processer eller processteg.
 • Konsolidering av sakkunskap/verksamhetsfunktioner.
 • Förbättring av medarbetarskapet.
facebooktwittergoogle_pluslinkedinrss